Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Κάλεσμα για τον ορισμό εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ιλίου


Καλούνται οι Φορείς της τοπικής κοινωνίας να προτείνουν εκπρόσωπό τους για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ιλίου, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 76 § 1 του Ν. 3852/2010.
Ως όρ­γανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώ­πους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
  • Των Τοπικών Εμπορικών και Επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
  • Των Επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
  • Των Τοπικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών
  • Των εργαζομένων στο Δήμο
  • Των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
  • Των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων
  • Των Εθελοντικών Οργανώσεων και Κινήσεων Πολιτών
  • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  • Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
Καλούμε του Φορείς να προτείνουν, το συντομότερο δυνατό, τον εκπρόσωπο του φορέα τους έως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να οριστούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ιλίου, με σχετικό έγγραφό τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο που θα καταθέσουν στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών Συλλογικών Οργάνων, το οποίο βρίσκεται στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών Συλλογικών Οργάνων κυρία Ανθή Σταμούλου στο 213 20 30 175.