Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Τι αναφέρει η απόφαση της ΕΕΠΠ για τα έργο οδοφωτισμού στο Ίλιον

Δεν προκύπτει πλαστή επικύρωση των προσκομισθέντων εγγράφων από την κοινοπραξία Globiled-Globitel στο διαγωνισμό για το έργο οδοφωτισμού, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, στο Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση 426/2019 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Η συγκεκριμένη απόφαση της ΑΕΠΠ προήλθε ύστερα από την προδικαστική προσφυγή της κοινοπραξίας Globiled-Globitel κατά απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, βάσει της οποίας το εν λόγω σχήμα εταιρειών αποκλείστηκε από το έργο. Ωστόσο, αν και η κοινοπραξία δικαιώθηκε στο δεύτερο και εν μέρει στον πρώτο λόγο, από τους συνολικά, τέσσερις που πρόβαλε, η προδικαστική προσφυγή της απορρίφθηκε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου, η κοινοπραξία αποκλείστηκε, επειδή τα έγγραφα που προσκόμισε για τα δύο συνεργαζόμενα κινεζικά εργοστάσια κατασκευής φωτιστικών σωμάτων φαινόταν να παρουσιάζουν ελλείψεις ή να έχουν πλαστή επικύρωση, σύμφωνα με όσα ανέφερε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο (από το οποίο ο Δ. Ιλίου ζήτησε διευκρινίσεις). Επίσης, ο αποκλεισμός του κοινοπρακτικού σχήματος προήλθε από την προσκόμιση πιστοποιητικών ISO, που φέρονταν να μην είναι σε ισχύ, όπως και από το γεγονός ότι η προσφορά δεν είναι συμβατή με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Ωστόσο, η απόφαση 426/2019, όσον αφορά τις αστοχίες στη σφραγίδα επικύρωσης,  αναφέρει ότι "από το συνδυασμό των διατάξεων της διακήρυξης, γίνεται ένας διακριτός και σαφής διαχωρισμός στον τρόπο υποβολής, επικύρωσης και μετάφρασης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (σημ.: εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης) σε σχέση με τα ιδιωτικά έγγραφα.
"Ως προς δε τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα, μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
[…] Υπό τα δεδομένα αυτά, μόνο στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, με την οποία καταργήθηκε η υποχρέωση της επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων από διπλωματική ή προξενική Αρχή και κατ’ επέκταση κάποια άλλη διαδικασία "διπλής επικύρωσης" στην περίπτωση που τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα προέρχονται από χώρα που δεν έχει επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη, ως εν προκειμένω από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αν η βούληση της αναθέτουσας αρχής ήταν να εφαρμοστούν οι διατάξης της Συνθήκης της Χάγης ή της "διπλής επικύρωσης", θα έπρεπε να είχε γίνει σχετική διευκρίνιση στην υπό κρίση διακήρυξη και να οριζόταν ρητά και με τρόπο κατανοητό η εν λόγω απαίτηση" αναφέρεται στην απόφαση. Εάν η αναθέτουσα αρχή διατηρούσε σχετικές αμφιβολίες, θα έπρεπε πριν αποκλείσει την εταιρεία "να την καλέσει σε παροχή διευκρινίσεων δυνάμει του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, ώστε να υποβάλλει επιπλέον έγγραφα που ενδεχομένως απεδείκνυαν την ύπαρξη του φορέα που επικύρωσε το έγγραφο και την καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητά του" σημειώνεται στην ίδια απόφαση.
Την ίδια στιγμή, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο, σε νεότερη επιστολή του, παραδέχεται ότι "η σφραγίδα που φέρουν τα συνημμένα έγγραφα, είναι του παλαιού φορέα Shenzhen Market Supervision Bureau".
Επιπρόσθετα, κατά την απόφαση 426/2019, η αιτιολογία απόρριψης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Ιλίου, σχετικά με τα βήματα (επικύρωση από συμβολαιογράφο, θεώρηση σφραγίδας και υπογραφής συμβολαιογράφου, επικύρωση της θεώρησης από το προξενικό γραφείο της πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο) που έπρεπε να ακολουθηθούν για τα εν λόγω έγγραφα και την μετάφρασή τους είναι αβάσιμη. Κι αυτό επειδή "η εν λόγω διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, έπρεπε να είχε ακολουθηθεί μόνο για τα δημόσια αλλοδαπά έγγραφα και όχι για τα ιδιωτικά, όπως εν προκειμένω.
Σχετικά με την αιτιολογία απόρριψης για την μη μετάφραση των κινέζικων στις σφραγίδες,  σύμφωνα με την ΑΕΠΠ, είναι αβάσιμη, επειδή "η διαδικασία της μετάφρασης δεν περιλαμβάνει την μετάφραση των σφραγίδων".
Αβάσιμη κρίνει η ΑΕΠΠ και την αιτιολογία απόρριψης για την μη αναφορά οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης ή ταυτοπροσωπίας του υπογράφοντος και την έλλειψη οποιασδήποτε απόδειξης ότι ο υπογράφων είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας "Shenzen Yaorong Technology” (σημ.: ενός από τα 2 εργοστάσια της κοινοπραξίας Globiled-Globitel). Κι αυτό επειδή αφενός "δεν προβλεπόταν από τους όρους της διακήρυξης, σχετικά με τη μορφή των δηλώσεων, αφετέρου, εάν η αναθέτουσα αρχή διατηρούσε αμφιβολίες σχετικά με το εάν ο υπογράφων είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα έπρεπε πριν την αποκλείσει, να την καλέσει σε παροχή διευκρινίσεων".
Στον αντίποδα, είναι βάσιμη η αιτιολογία απόρριψης βάσει της οποίας μεταφράζεται μόνο το αγγλικό κείμενο σε κάθε έγγραφο, ενώ τα κινέζικα παραμένουν αμετάφραστα. "Η εν λόγω δήλωση δεν πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ως προς τις διατυπώσεις της μετάφρασης" αναφέρεται στην απόφαση.
Βάσιμη, κατά την Αρχή, είναι και η αιτιολογία ότι στη δήλωση εργοστασίου-Jingri δεν αναφέρεται το όνομα του υπογράφοντος ούτε στο κατατεθέν έγγραφο (τουλάχιστον στα αγγλικά) ούτε στη μετάφρασή του. Και τούτο "διότι η έλλειψη του ονόματος του υπογράφοντος στην υπεύθυνη δήλωση καθιστά αυτήν άκυρη καθώς δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί και ελεγχθεί το πρόσωπο του δηλούντος και του υπογράψαντος αυτήν. Η έλλειψη αυτή αποτελεί ουσιώδη πλημμέλεια του προσκομισθέντος εγγράφου, μη δυνάμενη να θεραπευτεί με την παροχή διευκρινίσεων, στο πλαίσιο του άρθρου 102 του ν. 4412/2016" αναφέρεται στη σχετική απόφαση.
Ο δεύτερος λόγος της προσφυγής της κοινοπραξίας που αφορά την φερόμενη προσκόμιση πιστοποιητικού ISO, που δεν ήταν σε ισχύ, κρίθηκε βάσιμος, δηλαδή η προσφεύγουσα δικαιώνεται, σύμφωνα με την απόφαση 426/2019. Ωστόσο, ο τρίτος και τέταρτος λόγος της προσφυγής, που αφορούν αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς (προδιαγραφές, εργαστηριακός έλεγχος κτλ.), κρίθηκαν ως αβάσιμοι από την ΑΕΠΠ.

Πηγή: capital.gr